Fakta om uppdraget

Nedan följer ett utdrag ur statsrådet Gunilla Carlssons beslut om uppdraget till Gunilla Törnqvist. (Länk till beslutet, bilaga 1, bilaga 2 samt bilaga 3.)

Uppdrag att lägga fram tio innovativa förslag att utifrån frågeställningen ”Vad krävs av biståndet i en värld där korruption är ett faktum?”

1.  Bakgrund

Debatten om korruption i utvecklingssamarbetet har åter aktualiserats genom en omfattande förskingring inom hälsosektorn i Zambia med Sverige som en de större givarländerna.

Även om befintliga, nationella kontrollsystem förmår avslöja och hantera uppkomna fall av korruption, som i Zambiafallet, är det ett faktum att de miljöer i vilka biståndet verkar präglas av en omfattande korruptionsproblematik.

Som givare bidrar Sverige med ett omfattande, ambitiöst och seriöst arbete för att förebygga och motverka korruption i utvecklingsländer. Men är detta tillräckligt för vi ska kunna leva upp till principen om nolltolerans mot korruption?

2.  Uppdraget

På den internationella antikorruptionsdagen den 9 december 2009, kommer biståndsminister Gunilla Carlsson att hålla en hearing utifrån frågeställningen:

  • Vad krävs av biståndet i en värld där korruption är ett faktum?

Som ett led i detta uppdras åt generaldirektör Gunilla Törnqvist att förutsättningslöst bidra till att belysa ovanstående frågeställning genom att vid denna hearing lägga fram tio innovativa förslag på hur ansträngningarna att genomföra ett effektivt bistånd i en värld där korruption är ett faktum kan stärkas.

Gunilla Törnqvist bör som bakgrund göra en inventering av existerande konventioner, ramverk, erfarenheter och arbetssätt med tyngdpunkt på senare tids utveckling.

I uppdraget ingår både att identifiera förhållningssätt som bedöms vara särskilt framgångsrika och, om möjligt, peka på vägar att vidareutveckla dessa. Avsikten är att söka innovativa ansatser vad gäller aktörer, informationskanaler, användande av ny informationsteknologi, etc.

Framgångsrikt arbete mot korruption kännetecknas av öppenhet, transparens och många kanaler för ansvarsutkrävande – principer som måste få ännu större utrymme i strävan efter nolltolerans mot korruption i biståndet. Detta är ett led i strävan mot ökad biståndseffektivitet.


%d bloggare gillar detta: